Home » Kurz oceňování nemovitostí

Kurz oceňování nemovitostí

Zákon o živnostenském podnikání – 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování nemovitostí“nabízí Institut vyššího vzdělávání – Olomouc ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditovaný rekvalifikační kurz „Oceňování nemovitostí“ akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Akreditovaný kurz MSMT-28694/2016-1/675 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí

ABSOLVENT BUDE MÍT TYTO ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A KOMPETENCE:

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví – právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky předmětů. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 3 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z částí:

 • část právní problematiky
 • část stavební problematiky včetně mechaniky zemin a zakládání staveb
 • část problematiky oceňování

CENA KURZU

 • Školné je 46 000,- Kč bez DPH
 • Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 500 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách – Požadavek splákového kalendáře je nutné uvést při podání přihlásky. Nejsme plátci DPH.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia

PROBÍHAJÍCÍ KURZ:
TERMÍNY VÝUKY 2018/2019:
(kurz se začátkem studia 13.10.2018: výuka probíhá, do kurzu se již nelze přihlásit)

Výuka bude probíhat v Olomouci v BEA centrum Olomouc s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, učebna „gama“.

 • Termíny výuky v Olomouci 1. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  13.10.2018, 27.10.2018, 10.11.2018, 24.11.2018, 08.12.2018, 19.01.2019, 02.02.2019
 •  Termíny výuky v Olomouci 2. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  02.03.2019, 16.03.2019, 30.03.2019, 13.04.2019, 27.04.2019, 11.05.2019, 25.05.2019
 • Termíny výuky v Olomouci 3. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  12.10.2019, 26.10.2019, 9.11.2019, 23.11.2019, 7.12.2019, 18.1.2020, 1.2.2020
 • Termíny výuky v Olomouci 4. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  29.2.2020, 14.3.2020, 28.3.2020, 18.4.2020, 25.4.2020, 9.5.2020, 23.5.2020

PŘIPRAVOVANÝ KURZ:
TERMÍNY VÝUKY 2019/2020:
(kurz se začátkem studia 12.10.2019: výuka připravena, do kurzu přijímáme přihlášky)

Výuka bude probíhat v Olomouci v BEA centrum Olomouc s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc.

 • Termíny výuky v Olomouci 1. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  12.10.2019, 26.10.2019, 9.11.2019, 23.11.2019, 7.12.2019, 18.1.2020, 1.2.2020
 • Termíny výuky v Olomouci 2. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  29.2.2020, 14.3.2020, 28.3.2020, 18.4.2020, 25.4.2020, 9.5.2020, 23.5.2020
 • Termíny výuky v Olomouci 3. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  termíny budou upřesněny…
 • Termíny výuky v Olomouci 4. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
  termíny budou upřesněny…

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

WORKSHOP ve středu 11.9.2019 v 17:00 hod. v Olomouci: 
Zájemci o studium kurzu Oceňování nemovitostí si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, PH.D., MBA o podrobnostech studia akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Důležitým tématem bude zejména praktické uplatnění absolventů studia a způsob získání živnostenského oprávnění po ukončení kurzu Oceňování nemovitostí.
Workshop se bude konat 11.9.2019 v učebně na adrese U stadionu 8 v Olomouci v čase 17:00-18:00 hod. Účast je bezplatná. Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

DALŠÍ INFORMACE:

Vstupní podmínky pro účast v akreditovaném kurzu jsou úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Organizační forma vzdělávání: Celkem: 270 hodin (4 semestry, 2 roky). Kombinovaná forma.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Studium je rovněž jedním z předpokladů pro výkon živnostenského podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v gesci předsedy příslušného krajského soudu. Jmenování soudním znalcem dále podléhá ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů. Přesné podmínky ke jmenování soudním znalcem jsou uvedeny v zákoně č. 36/1967 Sb. ve znění novely zákona č. 444/2011 Sb.

Upozorňujeme zájemce o studium Oceňování nemovitostí, aby si na místně příslušném živnostenském odboru ověřili svou způsobilost k získání vázané živnosti Oceňování majetku pro věci nemovité na základě absolvování našeho kurzu. Fakulta nenese žádnou odpovědnost za vydání či nevydání vázané živnosti místně příslušným živnostenským odborem.


Studujte s námi rovněž Obchodník s realitami nebo Master of Business Administration (MBA) v oborové specializaci Management ve správě a oceňování nemovitostí.