Kurz oceňování nemovitostí

Profil absolventa kurzu:

Akreditovaný kurz MSMT-28694/2016-1/675 Oceňování nemovitostí je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví – právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

Absolvent bude mít tyto znalosti, dovednosti a kompetence:

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví – právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

Vstupní požadavky:
Vstupní požadavky: ukončené střední nebo vysokoškolské vzdělání

Organizační forma vzdělávání:
Celkem: 270 hodin (4 semestry, 2 roky).  Kombinovaná forma.

Garant kurzu:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Přehled studijních předmětů v průběhu studia:

 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky předmětů. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 3 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z částí:

1) část právní problematiky
2) část stavební problematiky včetně mechaniky zemin a zakládání staveb
3) část problematiky oceňování

Důležité termíny a informace:

 • Školné je 46 000,- Kč bez DPH
 • Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 500,- Kč bez DPH (jsme plátci DPH)splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Cena studia je daňově uznatelnou položkou.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia
 • Studium bude realizováno souběžně v Olomouci a v Praze
 • Termíny výuky v Olomouci 1. semestr (sobota, vždy 9:00-17:00 hod.):
  13.10.2018
  27.10.2018
  10.11.2018
  24.11.2018
  08.12.2018
  05.01.2019
  19.01.2019
 • Termíny výuky v Olomouci 2. semestr (sobota, vždy 9:00-17:00 hod.):
  02.03.2019
  16.03.2019
  30.03.2019
  13.04.2019
  27.04.2019
  11.05.2019
  25.05.2019
 • Termíny výuky v Praze budou upřesněny
 • Přihlášky ke studiu (formulář viz. níže) zasílejte nejpozději do 17.9.2018 na e-mail: studium@fves-olomouc.cz

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: Prihlaska_kurz Ocenovani nemovitosti

Bližší informace: 
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES – pobočka Olomouc
marketa.duskova@fves-olomouc.cz
+420 605 106 401


Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících), jedná se o podmínku bodu e), k získání jmenování soudním znalcem. Studium je rovněž jedním z předpokladů pro výkon živnostenského podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Akreditace_Ocenovani_MSMT.pdf

Na jmenování soudním znalcem není právní nárok. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti pověřen. Jmenování soudním znalcem dále podléhá ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů. Přesné podmínky ke jmenování soudním znalcem jsou uvedeny v zákoně č. 36/1967 Sb. ve znění novely zákona č. 183/2017 Sb.

Absolvent se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského oprávnění v oboru oceňování majetku pro věci nemovité, popř. působit jako garant výkonu živnosti právnických osob Podmínky ohlášené vázané živnosti „Oceňování majetku pro věci nemovité“.


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika