Vyučující


doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
byl v roce 2013 habilitován v oboru Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém profesním životě získal pracovní zkušenosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Na začátku své profesní kariéry působil jako ekonomický redaktor nebo projektový manažer. V letech 2007 až 2010 zastával pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje. Od roku 2004 do současnosti působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci programu Master of Business Administration garantuje modul Evropská unie a fondy EU, což je oblast, kterou se doc. Hájek dlouhodobě zabývá také v rámci své vědecko-výzkumné činnosti.

 

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. získal doktorský titul v roce 2009 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v oboru Environmentální geografie. Ve svém profesním životě pracoval Dr. Novosák především v oblasti vědecko-výzkumné, jako řešitel několika významných projektů, a také v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Od roku 2006 působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci programu Master of Business Administration je Dr. Novosák garantem modulu Metodologie disertační práce, což koresponduje s jeho pozicí řešitele a tvůrce metodik v rámci práce na vědeckovýzkumných projektech Grantové i Technologické agentury České republiky.

 

PhDr. Mgr. Petr Janíček získal doktorský titul v roce 2015 na Fakultě sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v oboru Veřejná politika a veřejná správa, magisterský titul získal v roce 2000 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Právo a právní věda. Ve svém profesním životě působil Dr. Janíček především v oblasti veřejné správy. V letech 2011 až 2014 zastával pozici ředitele krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně a poté, od roku 2014, působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci programu Master of Business Administration je Dr. Janíček garantem modulu Právo EU a mezinárodní obchodní právo, čímž je reflektováno jak jeho dosažené vzdělání, tak jeho vědecká specializace na otázky kohezní politiky Evropské unie a její promítnutí především do oblasti práva.

 

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA získal doktorský titul v oboru Management a ekonomika na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, titul Master of Business Administration získal na Liverpool John Moores University. Ve svém profesním životě působil v soukromém sektoru jako ředitel několika společností, ve veřejném sektoru jako ředitel společnosti Regionální podpůrný zdroj vlastněné Zlínským krajem. Jeho výzkumná činnost se stejně jako jeho profesní kariéra dlouhodobě orientuje zejména do oblasti podpory podnikání. S ohledem na své dlouhodobé profesní a vědecké zaměření, je v programu Master of Business Administration vyučujícím modulu Management a Krizové řízení.