Home » Projektový management a udržitelný rozvoj území

Projektový management a udržitelný rozvoj území

STUDIJNÍ OBOR MPA

Studijní obor MPA ve vzdělávání a správě je oborovou specializací studijního programu Master of Public Administration (MPA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MPA.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Projektový management a udržitelný rozvoj území je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí ve veškerých odvětvích ekonomiky zaměřujících se na projektový management a udržitelný rozvoj území. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení s důrazem kladeným zejména na problematiku udržitelného rozvoje, Evropské unie a strukturálních fondů a správy území.

Pro úspěšné absolvování studijního oboru Projektový management a udržitelný rozvoj území student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

  • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
  • Absolvování pěti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Public Administration, pátý tematický studijní modul si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.

SYLABUS STUDIJNÍHO OBORU

Projektový management a udržitelný rozvoj území studijního programu Master of Public AdministrationStudijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Public Administration

  • Studijní tematický modul Manažerské kompetence – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.
  • Studijní tematický modul Strategický management – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.
  • Studijní tematický modul Marketing management – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu.
  • Studijní tematický modul Projektový management – student bude mít možnost osvojit si poznatky nezbytné k efektivnímu projektovému řízení, které jsou v rámci studijního modulu dále demonstrovány v rámci případových studií konkrétních projektů.

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Public Administration, kdy si student sám volí jeden ze čtyř tematických studijních modulů:

  • Studijní tematický modul Management veřejného a neziskového sektoru – pozornost je věnována specifikaci veřejného a neziskového sektoru v rámci systému národní ekonomiky. Na tento základ navazují témata odlišností managementu ve veřejném a neziskovém sektoru, specifických manažerských metod vhodných pro řízení v obou sektorech a v neposlední řadě jsou představeny případové studie z oblasti řízení veřejného a neziskového sektoru.
  • Studijní tematický modul Evropská unie a strukturální fondy – tento studijní modul je doporučený zejména pro studijní obor Projektový management a udržitelný rozvoj území a vhodně doplňuje profil absolventa tohoto oboru. Student má možnost osvojit si poznatky z oblasti fungování a uspořádání Evropské unie, včetně základů práva Evropské unie. Druhá oblast zájmu tohoto studijního modulu se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů Evropské unie, s akcentováním pozice České republiky.
  • Studijní tematický modul Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva – student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.