Home » MBA – Management ve farmacii a lékárenství

MBA – Management ve farmacii a lékárenství

STUDIJNÍ OBOR MBA

Studijní obor Management ve farmacii a lékárenství je oborovou specializací studijního programu Master of Business Administration (MBA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MBA.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Management ve farmacii a lékárenství je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v odvětvích spojených s farmacií a lékárenstvím. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení v oblasti organizací farmacie a lékárenství.
Pro úspěšné absolvování studijního oboru Management ve farmacii a lékárenství student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

 • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
 • Absolvování pěti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Business Administration, pátý tematický studijní modul si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.

SYLABUS STUDIJNÍHO OBORU

Management ve farmacii a lékárenství studijního programu Master of Business AdministrationStudijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Business Administration

 • Studijní tematický modul Manažerské kompetence – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.
 • Studijní tematický modul Manažerská ekonomika – v rámci tohoto studijního modulu je pozornost věnována základům manažerské ekonomiky, problematice majetkové a kapitálové struktury podniku; nákladů, výnosů a zisku; finančního řízení podniku a základům účetnictví.
 • Studijní tematický modul Marketing management – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu.
 • Studijní tematický modul Projektový management – student bude mít možnost osvojit si poznatky nezbytné k efektivnímu projektovému řízení, které jsou v rámci studijního modulu dále demonstrovány v rámci případových studií konkrétních projektů.

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Business Administration

 • Studijní tematický modul Management ve zdravotnictví – tento studijní modul je doporučený zejména pro studijní obor Management ve farmacii a lékárenství a vhodně doplňuje profil absolventa tohoto oboru. Studijní modul se zaměřuje na specifika odvětví zdravotnictví jakožto součásti národní ekonomiky, představuje užívané modely uspořádání tohoto odvětví, včetně systémů jejich financování. Studijní modul dále představuje specifika managementu v oblasti zdravotnictví a moderní přístupy k jeho výkonu.
 • Studijní tematický modul Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva – student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.
 • Studijní tematický modul Evropská unie a strukturální fondy – student má možnost osvojit si poznatky z oblasti fungování a uspořádání Evropské unie, včetně základů práva Evropské unie. Druhá oblast zájmu tohoto studijního modulu se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů Evropské unie, s akcentováním pozice České republiky.
 • Studijní tematický modul Strategický management – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.
 • Studijní tematický modul Management veřejného a neziskového sektoru – pozornost je věnována specifikaci veřejného a neziskového sektoru v rámci systému národní ekonomiky. Na tento základ navazují témata odlišností managementu ve veřejném a neziskovém sektoru, specifických manažerských metod vhodných pro řízení v obou sektorech a v neposlední řadě jsou představeny případové studie z oblasti řízení veřejného a neziskového sektoru.
 • Studijní tematický modul Management ve správě a oceňování nemovitostí – v rámci tohoto povinně-volitelného studijního modulu bude student seznámen s poznatky v oblasti oceňování nemovitostí, s důrazem kladeným na osvojení teoretické podstaty oceňování nemovitostí a právní rámec problematiky. Studijní modul poskytuje mimo jiné demonstraci teoretických poznatků na případových studiích.