Kurz oceňování nemovitostí

Zákon o živnostenském podnikání – 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování majetku pro věci nemovité“ nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti dva kurzy, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru: Akreditovaný rekvalifikační kurz Oceňování nemovitostí, akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kurz celoživotního vzdělávání Správa a oceňování majetku pro věci nemovité, realizovaný na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění dalších předpisů.

Obsahem, délkou studia i cenou jsou oba kurzy totožné a jejich výuka bude probíhat společně. Zařazení studenta do daného kurzu vychází ze vstupních předpokladů, upravených zákonem o živnostenském podnikání a dle zařazení do uvedeného kurzu získá absolvent kurzu buď „Osvědčení o rekvalifikaci“, či diplom o „Absolvování kurzu celoživotního vzdělávání“.

Bližší podmínky obou kurzů jsou uvedeny níže:

AKREDITOVANÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Akreditovaný kurz MSMT-28694/2016-1/675 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí

ABSOLVENT BUDE MÍT TYTO ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A KOMPETENCE:

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví – právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky předmětů. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 3 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z částí:

 • část právní problematiky
 • část stavební problematiky včetně mechaniky zemin a zakládání staveb
 • část problematiky oceňování

CENA KURZU A TERMÍNY:

 • Dne 20.9.2018 proběhne v Olomouci na adrese U stadionu 8 od 17.00-18:00 hod. WORKSHOP ke kurzu oceňování nemovitostí, kde děkan fakulty FVES v Uherském Hradišti doc. RNDr. PHDr. Oldřich Hájek, PHD., MBA představí možnosti studia kurzu. Pokud máte zájem se zúčastnit, potvrďte nám, prosím, vaši účast na e-mailu studium@fves-olomouc.cz 
 • Školné je 46 000,- Kč bez DPH
 • Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 500 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách – Požadavek splákového kalendáře je nutné uvést při podání přihlásky. Nejsme plátci DPH.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia
 • Výuka bude probíhat v Olomouci a v Praze
  • Termíny výuky v Olomouci 1. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   13.10.2018
   27.10.2018
   10.11.2018
   24.11.2018
   08.12.2018
   19.01.2019

   02.02.2019

  • Termíny výuky v Olomouci 2. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   02.03.2019
   16.03.2019
   30.03.2019
   13.04.2019
   27.04.2019
   11.05.2019
   25.05.2019
  • Termíny výuky v Praze 1. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   20.10.2018
   03.11.2018
   17.11.2018
   01.12.2018
   15.12.2018
   12.01.2019
   26.01.2019
  • Termíny výuky v Praze 2. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   09.03.2019
   23.03.2019
   06.04.2019
   04.05.2019
   18.05.2019
   01.06.2019
   08.06.2019
 • Přihlášku ke studiu zasílejte nejpozději do 24. 9. 2018  e-mail: studium@fves-olomouc.cz
 • PŘIHLÁŠKA KE STUDIU KE STAŽENÍPrihlaska_kurz Ocenovani nemovitosti

DALŠÍ INFORMACE:

Vstupní podmínky pro účast v akreditovaném kurzu jsou úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Studium bude realizováno souběžně v Olomouci a v Praze.

Organizační forma vzdělávání: Celkem: 270 hodin (4 semestry, 2 roky). Kombinovaná forma.

 

Studujte souběžně s kurzem Oceňování nemovitostí i rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“ za zvýhodněnou cenu – zobrazit podrobnosti.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Studium je rovněž jedním z předpokladů pro výkon živnostenského podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v gesci předsedy příslušného krajského soudu. Jmenování soudním znalcem dále podléhá ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů. Přesné podmínky ke jmenování soudním znalcem jsou uvedeny v zákoně č. 36/1967 Sb. ve znění novely zákona č. 444/2011 Sb.

Upozorňujeme zájemce o studium Oceňování nemovitostí, aby si na místně příslušném živnostenském odboru ověřili svou způsobilost k získání vázané živnosti Oceňování majetku pro věci nemovité na základě absolvování našeho kurzu. Fakulta nenese žádnou odpovědnost za vydání či nevydání vázané živnosti místně příslušným živnostenským odborem.

Rozhodnutí o udělení akreditace ke stažení ve formátu PDF.

Vzor osvědčení o rekvalifikaci ve formátu PDF.

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Kurz celoživotního vzdělávání je určen je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí

ABSOLVENT BUDE MÍT TYTO ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A KOMPETENCE:

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví – právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky předmětů. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 3 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z částí:

 • část právní problematiky
 • část stavební problematiky včetně mechaniky zemin a zakládání staveb
 • část problematiky oceňování

CENA KURZU A TERMÍNY:

 • Školné je 46 000,- Kč bez DPH
 • Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 500 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia
 • Výuka začne od října 2018 souběžně v Olomouci a v Praze
  • Termíny výuky v Olomouci 1. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   13.10.2018
   27.10.2018
   10.11.2018
   24.11.2018
   08.12.2018
   19.01.2019

   02.02.2019

  • Termíny výuky v Olomouci 2. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   02.03.2019
   16.03.2019
   30.03.2019
   13.04.2019
   27.04.2019
   11.05.2019
   25.05.2019
  • Termíny výuky v Praze 1. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   20.10.2018
   03.11.2018
   17.11.2018
   01.12.2018
   15.12.2018
   12.01.2019
   26.01.2019
  • Termíny výuky v Praze 2. semestr (sobota, vždy 9:00-18:00 hod.):
   09.03.2019
   23.03.2019
   06.04.2019
   04.05.2019
   18.05.2019
   01.06.2019
   08.06.2019
 • Přihlášky ke studiu zasílejte nejpozději do 24. 9. 2018  e-mail: studium@fves-olomouc.cz
 • PŘIHLÁŠKA KE STUDIU KE STAŽENÍPrihlaska_kurz Ocenovani nemovitosti

DALŠÍ INFORMACE:

Vstupní podmínky pro účast v akreditovaném kurzu je vysokoškolské vzdělání (stačí bakalářský stupeň).

Organizační forma vzdělávání: Celkem: 270 hodin (4 semestry, 2 roky). Kombinovaná forma.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Studujte souběžně s kurzem Oceňování nemovitostí i rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“ za zvýhodněnou cenu – zobrazit podrobnosti.

Bližší informace: 
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES – pobočka Olomouc
marketa.duskova@fves-olomouc.cz
+420 605 106 401


Kurz je realizován jako celoživotní studium dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění dalších předpisů, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Celoživotní studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Studium je rovněž jedním z předpokladů pro výkon živnostenského podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v gesci předsedy příslušného krajského soudu. Jmenování soudním znalcem dále podléhá ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů. Přesné podmínky ke jmenování soudním znalcem jsou uvedeny v zákoně č. 36/1967 Sb. ve znění novely zákona č. 444/2011 Sb.

Upozorňujeme zájemce o studium Oceňování nemovitostí, aby si na místně příslušném živnostenském odboru ověřili svou způsobilost k získání vázané živnosti Oceňování majetku pro věci nemovité na základě absolvování našeho kurzu. Fakulta nenese žádnou odpovědnost za vydání či nevydání vázané živnosti místně příslušným živnostenským odborem.


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika