O studiu

Prezenční forma studia

Studium proběhne formou šesti celodenních sobotních/víkendových seminářů v pobočce Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Olomouc, když studující obdrží ke každému semináři a vzdělávacímu modulu potřebné studijní materiály. Tyto dva semestry jsou členěny do deseti vzdělávacích modulů. Celé studium MBA programu je zakončeno obhajobou disertační práce na konci dvousemestrálního studia.

Online forma studia

V rámci našeho interaktivního studijního prostředí Vás v průběhu dvou semestrů provedeme deseti odbornými moduly MBA studia. Pro studium těchto modulů získáte tematicky orientované studijní materiály, kdy na základě volby individuálního studia absolvujete jak vzdělávací, tak testovací části programu.

Celé online studium je zahájeno i zakončeno prezenčním setkáním. V rámci úvodního setkání budete seznámeni s online studijním prostředím a během závěrečného setkání obdržíte certifikát MBA.

Přehled tematického zaměření semestrů a odborných modulů

První semestr studia

První semestr je koncipován zejména do oblasti rozvoje strategických kompetencí v řízení a rozvoji podniku. Důraz je kladen zejména na tvorbu pozitivního image a významu společenské odpovědnosti, jako nástroje rozvoje společnosti. Blok, zaměřený na evropské investiční a strukturální fondy přiblíží problematiku možného financování investičních a dalších projektů. Akcent prvního semestru je věnován tématu obchodního práva, které v současném konkurenčním prostředí stále více nabývá na významu. Rovněž tak stabilita vnitřního finančního prostředí představuje důležitý manažerský nástroj a je součástí prvního semestru, který je uzavřen tematickým blokem věnovaným otázkám prostředí veřejných zakázek a veřejných soutěží.

Odborné moduly semestru

  • Strategický management a image podniku
  • Evropská unie a fondy EU
  • Obchodní právo
  • Podnikové finance
  • Veřejné zakázky

Druhý semestr studia

V rámci druhého semestru studia je pozornost nejprve věnována otázkám metodologie disertační práce, kdy si frekventanti postgraduálního vzdělávacího programu volí a diskutují zaměření své disertační práce. Dále je věnován širší prostor manažerským disciplínám a to z různých úhlů pohledu. Modulově je zastoupena oblast personálního managementu a rovněž tak projektového managementu, kdy se tyto moduly věnují tématům rozvoje lidských zdrojů, či vyhledávání vhodných zdrojů, tak rozvoji kompetenci projektového managementu a všem fázím projektového cyklu. Krize, to je téma, které by každý manažer raději neznal, lež právě proto je nezbytná průprava i v tomto tématu. Tematické bloky jsou ukončeny zaměřením na evropské právo, které je v řadě oblasí značným regulativem.

 Odborné moduly semestru

  • Metodologie disertační práce
  • Humar Resources Management
  • Projektový management
  • Management a krizové řízení
  • Právo EU a mezinárodní obchodní právo

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika